Algemene voorwaarden winactie

ALGEMENE VOORWAARDEN WINACTIE

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van hetspeelgoedmuseum.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 1 december 2023 tot en met 11 januari 2023. Alle inzendingen die in deze periode via de website worden geüpload maken kans op een van de prijzen. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.

3 – In het kader van de ‘50.000e bezoeker-actie’, geeft het Speelgoedmuseum twee prijzen weg: 1 klassiek spel en een ‘jaar lang gratis toegang tot het Speelgoedmuseum Deventer’.

4 – De winnaars van de winacties worden op 5 december 2023 en op 11 januari 2024 bekend gemaakt.

5 – Deelname is uitgesloten voor medewerkers, personen niet woonachtig in Nederland.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Speelgoedmuseum Deventer gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

7 – De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Speelgoedmuseum Deventer is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Speelgoedmuseum Deventer gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

9 – Binnen twee weken na de bekendmaking van de prijs zal de gewonnen prijs per pakketpost (of in levende lijve) aan de winnaar worden verzonden.

10 – Speelgoedmuseum Deventer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

11 – Speelgoedmuseum Deventer is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

12 – Speelgoedmuseum Deventer is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Speelgoedmuseum Deventer daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Speelgoedmuseum Deventer op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

13 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

14 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kun je gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Speelgoedmuseum Deventer zal zo spoedig mogelijk reageren.